Продукти
Кошница

Използваме бисквитки, за да подобрим изживяването в сайта. Продължавайки посещението си, Вие се съгласявате с това.

Политика за поверителност

„Идеа Верде“ ООД приема сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:

 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт и онлайн приложения;
 • Как използваме Вашите лични данни;
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого разкриваме Ваши лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните;

 • АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Администратор на Вашите лични данни е „Идеа Верде“ ООД, ЕИК 201357740, адрес на управление: гр.Бургас 8000, ул. „Одрин“ №50, Бизнес център Аполо, представлявано от Галя Меразчиева и Росица Велкова, email: verde@ideaverde-bg,com.bg, тел.: 056/810105

  Идеа Верде събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.  КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ

  Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Идеа Верде добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

  Ние събираме и обработваме следните лични данни:

  • Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.
  • Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.
  • Когато искате да ползвате услуги, които Идеа Верде предоставя като доставчик на стоки и услуги, ние събираме и обработваме следните лични данни: данни за подателя и получателя на пратка или услуга: име, мобилен и/или стационарен телефон за контакт, адрес на получаване на пратка или друга услуга, адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите рекламации и други искания;
  • Ползването на определени функционалности на уебсайта на Спиди изискват регистрация и парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: три имена, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши заявки за услуги.
  • Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.

  ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

  Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

  Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на Идеа Верде данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Идеа Верде няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

  Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване на пратка и всякакви други.


  МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

  Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.


  СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

  Идеа Верде не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и Идеа Верде, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

  Без противоречие с горното, може да бъде необходимо да предадем Ваши лични данни, а именно имена, адрес и телефон за контакт на получател на пратка, на нашите подизпълнители в хода на изпълнение на доставка на стока. Идеа Верде си партнира с куриерски фирми със съответна логистична инфраструктура и професионален опит .


  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

  Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.

  При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни вземаме под внимание и сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол).

  Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от Идеа Верде на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

  Ваши лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на Идеа Верде, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

  Ваши лични данни, предоставени чрез контактната ни форма, в това число и при регистрация на уеб сайта на Спиди, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

  Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.


  ВАШИТЕ ПРАВА

  При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

  • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.
  • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
  • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им.
  • Оттегляне на съгласие. В случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

  ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

  Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.