Продукти
Кошница

Използваме бисквитки, за да подобрим изживяването в сайта. Продължавайки посещението си, Вие се съгласявате с това.

Условия за ползване

Общи условия за ползване на услугите на

www.ideaverde.bg


1. Предмет и общи положения


1.1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на "Идеа Верде " ООД, наричан по-долу за краткост „Търговец” или „Идеа Верде”, собственик на уеб-сайт www.ideaverde.bg ,наричан за краткост сайта или интернет-магазин, от една страна и от друга потребителите на интернет-магазина  www.ideaverde.bg Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на www.ideaverde.bg, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

1.2 Идеа Верде  ООД e регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 201357740, със адрес на управление:  8000, гр. Бургас, ул."Патриарх Евтимий" №108, със седалище и адрес за кореспонденция: 8000, гр.Бургас, ул. "Одрин" №50, Бизнес център Аполо, партер, магазин Идеа Верде и осъществява дейността си съгласно изискванията на българското законодателство.

1.3 Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което си създава акаунт на сайта, прави поръчка онлайн или по телефон и сключва договор за покупко-продажба на  стоки/услуги предлагани от интернет-магазина www.ideaverde.bg

1.4 Акаунт – раздел от интернет-магазина, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на потребителя да изпрати поръчка и който съдържа информация относно потребителя и историята на някои от действията му в сайта - поръчки, данъчни фактури и др. Потребителят е отговорен  информацията, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

1.5 Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на потребителя да създаде свои списъци от стоки и услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки .

1.6 Количка – секция в акаунта, която позволява на Потребителя да добавя стоки или услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че стоките и услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на поръчка, потребителят ще се възползва от услугата на Търговеца за проследяване на стоките и услугите посредством получаване на търговски съобщения .

1.7 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Търговеца, през сайта, намерението си за купуване на стоки или услуги от интернет-магазина.

1.8 Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на сайта, марката на Търговеца или определени стоки или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, за определен период от време, посочен от Търговеца.

1.9 Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Идеа Верде и за потребителите на интернет-магазина. При попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "Приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.


2. ДОГОВОР МЕЖДУ ИДЕЯ ВЕРДЕ И ПОТРЕБИТЕЛ

За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:

 • Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка по телефона.
 • Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.
 • Да посочите точен и валиден телефонен номер, имейл адрес и адрес за доставка.
 • Да потвърдите поръчката.
 • Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока на посочения от вас адрес.
 • Да заплатите стойността на направената поръчка. Плащанията да бъдат извършвани в български левове с ДДС.

2.1 След натискане на бутона "Потвърди Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Модул „Количка”. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава автоматично потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Идеа Верде може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

2.2 След извършване на поръчката и получаване на потвърждение на посочен от потребителя имейл адрес,  заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Идеа Верде. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения от Вас телефон.

2.3 Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична или други обективни причини. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни Търговецът уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от потребителя имейл адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че потребителят поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, Търговецът възстановява на потребителя платената сума в срок до 7 работни дни.

2.4. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при доставката на поръчаната чрез интернет-магазина стока, електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с Търговеца.

3. ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ

3.1 След потвърждаване на поръчката, стоката се предава за доставка на куриер, избран от Потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.2 Поръчаните налични стоки се доставят в рамките на 1 до 3 работни дни в зависимост от спецификата на стоката и адреса. Заплащането за закупените продукти се осъществява с  наложен платеж, т.е. в брой на куриера при доставката на стоката, чрез банков превод или чрез виртуален ПОС терминал на сайта с дебитна или кредитна карта.

3.3 Поръчаните неналични стоки се доставят в рамките на 3 до 4 работни седмици взависимост от наличностите и сроковете за доставка на фирмата производител.  В този случай Потребителят заплаща авансово 50% от стойността на поръчаната стока. Доплащането на останалите 50% се извършва при уведомяване от Търговеца за готовност за доставка и може да бъде осъществено с  наложен платеж при доставката на стоката, чрез банков превод или чрез плащане с виртуален ПОС терминал на сайта с дебитна или кредитна карта.

3.4 При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставката, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от Идеа Верде ООД на тел. 056/810105 или ел.поща: verde@ideaverde-bg.com

3.5 При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от Идеа Вреде на тел. 056/810105 или ел.поща: verde@ideaverde-bg.com, потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

3.6 При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането,  страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

3.7 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка.

3.8 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако потребителят е направил превод по сметката на Търговеца,  същият възстановява на потребителя платената сума в срок до 7 работни дни, като приспада разходите за куриерска услуга.

3.9. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока в 14-дневен срок , считано от датата на получаване на стоката от потребителя.

3.10 Отказът на потребителя следва да бъде направен като предварително писмено информира Търговеца, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: verde@ideaverde-bg.com. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя чрез попълване, подписване и изпращане на представения по-долу образец на формуляр на адрес: гр.Бургас, ул. "Одрин" №50, Бизнес център Аполо, партер, магазин Идеа Верде.

3.11 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, трябва да съдържа следната информация:

 • До (името на търговеца, адрес)
 • С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга. Връщам поръчаната  стока в изряден търговски вид, в оригиналната опаковка, без следи от използване, без увреждания, в нейната цялост, пълна окомплектовка и с придружаващата я документация.
 •  Име на потребителя
 • Адрес на потребителя
 • Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Поръчано на дата/получено на дата . Дата на уведомлението.

3.12 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок. В същия срок от 14 дни потребителят следва да изпрати съответната Стока по куриер с обратна разписка. Стоката трябва да е в оригиналната опаковка, без следи от използване, без увреждания, в нейната цялост, пълна окомплектовка и с придружаващата я документация на адрес, гр.Бургас, ул.Одрин № 50, Бизнес център Аполо, магазин Идеа Верде.

3.13 При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе, картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване или нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на Търговеца. Наранени изделия не подлежат на връщане.

3.14 Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока саизцялозасметка на потребителя.

3.15 Търговецът се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която протебителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

3.16 В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки Търговецът има право да откаже връщане на заплатените суми.

3.17 Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в случаи, че връща стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

4. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

4.1 Всички цени, посочени в сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с ДДС, но не включват транспортиране до адреса посочен от потребителя. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката се калкулират според тарифата на съотвения куриер и са за сметка на получателя.

4.2 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Търговеца се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които Търговеца прави към Потребителя, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя. Затова Търговеца препоръчва на потребителите на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

5. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА КРЕДИТ

5.1 Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

5.2 Кандидатстването се извършва:  чрез сайта, чрез регистрирания от потребителя на www. ideaverde.bg акаунт, посредством избор на „начин на плащане", по телефона обявен за обслужване на клиенти или в магазина на Идеа Верде, след което се следва предвидената процедура.

5.3 Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Идеа Верде не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Идеа Верде не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

5.4 Доставката на закупена на изплащане, чрез онлайн магазина стока, се извършва само след като Идеа Верде бъде уведомена от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който Идеа Верде получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. Преди получаване на заявените стока/и, потребителят подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

5.5 Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1 Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет-магазина. Поръчки могат да се правят с или без доброволна регистрация на Сайта, но като приемат изискванията на настоящите Общи условия

6.2 Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.3 Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.4 Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Сайта.

6.5 Всеки потребител на  сайта се задължава:

 • Да спазва българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Сайта;
 • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • Да не извършва злоумишлени действия;
 • Да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Сайта в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката;
 • Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, и да осигури достъп и възможност за получаване на поръчката си. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

7. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

7.1 Когато стоката не съответства на поръчката, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

7.2 След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

7.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

7.4 Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното

7.5 Търговецът е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно.  Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.  При предявяване на рекламация лицата , тя задължително се описва в регистър като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

7.6 Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори чрез връщане или намаляване на сумата по поръчката. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.


8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

8.1 Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват закупените стоки.

8.2 Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Сайта.

8.3 Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.

8.4 Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

8.5 Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

8.6 Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки.

8.7 Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с покупка на стоки от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

8.8 Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

8.9 Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: verde@ideaverde-bg.com.  Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите нрави.

8.10 Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – форсмажорни обстоятелства, включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на Търговеца.

8.11 Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите "бисквитки" (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на Търговеца ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителите.


9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Търговецът  гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и зашита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

9.2 Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.


10. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

10.1 Идеа Верде не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

10.2 Идеа Верде не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

10.3 Идеа Верде не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.ideaverde.bg

10.4 Идеа Верде не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

10.5 Идеа Верде не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

10.6  Идеа Верде не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.


11. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

11.1. Настоящите Общите условия могат да бъдат изменяни едностранно от Търговеца по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Ако потребителят използва сайта след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. Поръчвайки стоки от Интернет-магазина на Идея Верде /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общите условия.


12. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

12.1. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно решаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.


13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

13.1 При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.


За всички неуредени въпроси в настоящите общи условия, се прилагат условията на сайта www.ideaverde.bg

Последна актуализация на 15.11.2020 г.